Product Registration

Obtain the extended warranty

Vietnam (Việt Nam)

Chào mừng đến với dịch vụ đăng ký trực trực tuyến của ZEISS

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm chất lượng cao của ZEISS.

Từ ngày mua* bạn có bốn tuần để đăng ký trực tuyến thiết bị của mình. Sau đó bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo hành của ZEISS có hiệu lực đến ba năm.

Hệ thống đăng ký trực tuyến của ZEISS rất nhanh chóng và dễ dàng. Thông tin đăng ký của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích bảo hành. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa số đăng ký trực tiếp từ ZEISS.

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. more